Objíždění údolí Wachau o víkendu

Společnost Radler-Rast Touristik GmbH se sídlem v Oberarnsdorfu 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakousko, má stránky na webových stránkách radler-rast.com, donauradweg-passau-wien.at a welterbesteig-wachau.de.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás společnost Radler-Rast Touristik GmbH informuje o údajích, které od vás mohou být shromážděny, když využijete službu společnosti Radler-Rast Touristik GmbH poskytovanou elektronicky na jedné ze stránek webových stránek radler-rast.com, donauradweg-passau-wien.at a welterbesteig-wachau.de, které má společnost Radler-Rast Touristik GmbH k dispozici, a o tom, jak společnost Radler-Rast Touristik GmbH hodlá s vašimi údaji v důsledku toho nakládat.

Za ochranu osobních údajů ve společnosti Radler-Rast Touristik GmbH odpovídá:

Dr. Otto Schlappack, Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf.

Tel.: +43 2714 / 20074, e-mail: Dr. Otto Schlappack

Můžete se na něj obrátit, pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů.

S cílem zajistit jednotnou a vysokou úroveň ochrany údajů fyzických osob a odstranit překážky pohybu osobních údajů v Evropské unii přijala Evropská unie dne 27. dubna 2016 nařízení č. 679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, DSGVO.

V roce 2018 byl DSGVO v Rakousku doplněn zákonem o ochraně údajů – adaptační zákon a zákonem o deregulaci ochrany údajů. Uchovávání informací o uživateli služby poskytované elektronicky na dálku na základě individuální žádosti příjemce upravuje také § 3 spolkového zákona upravujícího některé právní aspekty elektronického obchodu a právních úkonů ( zákon o elektronickém obchodu – ECG ).

Shromažďování a zpracování osobních údajů dále upravuje § 96 telekomunikačního zákona.

Podle § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona z roku 2003 jsme povinni vás informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a předáváme, na jakém právním základě a pro jaké účely se tak děje a jak dlouho jsou údaje uchovávány.

Společnost Radler-Rast Touristik GmbH zpracovává vaše osobní údaje na základě výše uvedených právních zásad.

Ukládání dat
Podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zpracování osobních údajů zákazníků zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů a subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Kontaktujte nás
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vámi poskytnuté údaje, jako je IP adresa, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, budou u nás uloženy po dobu šesti měsíců za účelem vyřízení žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám.

Soubory cookie
Naše webové stránky používají tzv. cookies.

Co jsou to soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se odesílají do prohlížeče uživatele spolu s požadovanou webovou stránkou. Prohlížeč je přístupový program pro domácí počítač, pomocí kterého lze používat internet. Známé prohlížeče jsou například Internet Explorer, Safari nebo Mozilla.

Co umí soubory cookie?
Soubory cookie umožňují například naplnit nákupní košík při nakupování online, aniž byste se museli identifikovat jako stejný zákazník na každé podstránce prodejce.

Uživatel je „rozpoznán“ pomocí souborů cookie.

V rámci souborů cookie ukládáme IP údaje vlastníka připojení, jakož i jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá.
Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.
Umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavování souborů cookie a abyste to povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud soubory cookie deaktivujete, může to omezit funkčnost našich webových stránek.

Společnost Radler-Rast Touristik GmbH má povolení k provozování cestovních služeb a je zapsána v rejstříku ochrany proti úpadku v cestovním ruchu Gewerbeinformationssystem Austria, GISA, pod číslem: 30815988.

Na základě tohoto oprávnění vystupuje společnost Radler-Rast Touristik GmbH jako prodejce a organizátor cestovních akcí. Aby vám společnost Radler-Rast Touristik GmbH mohla nabídnout výše uvedené služby, potřebuje mimo jiné rezervaci zájezdů, ubytování, stravování, dopravy, prohlídek a pojištění.

K této činnosti a k tomu, aby vám mohla společnost Radler Rast Touristik GmbH tyto služby fakturovat, od vás potřebuje mimo jiné tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, jakož i údaje o cestovním dokladu, jako je číslo pasu, orgán, který cestovní doklad vydal, a datum jeho vydání.

Tyto údaje ukládáme pro tyto účely na nosičích dat chráněných heslem, abychom zajistili zákonné zpracování údajů.

Vaše údaje budou předány pouze třetím stranám, partnerům nezbytným pro plnění smlouvy, jako jsou cyklistické cestovní kanceláře, poskytovatelé ubytování, dopravní společnosti a Evropské cestovní pojištění, a dále zpracovávajícím bankovním institucím/poskytovatelům platebních služeb za účelem odepsání ceny a našemu daňovému poradci za účelem plnění našich povinností podle daňových předpisů, a to v nezbytném rozsahu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění našich předsmluvních a smluvních závazků vůči vám, jakož i zákonných, smluvních nebo jiných právních povinností na naší straně, jako jsou dokumentační povinnosti podle účetních, smluvních a výkaznických a daňových předpisů, a také naše oprávněné zájmy na ochranu našich vlastních právních zájmů.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile uplynou zákonem stanovené lhůty pro jejich uchovávání. To platí pro různé kategorie dat po různě dlouhou dobu. Například důkazy, které se podle daňových zákonů musí uchovávat sedm let, po uplynutí této doby vymažeme. Kdykoli si můžete bezplatně vyžádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a uchováváme.

Jako subjekt údajů máte právo své osobní údaje opravit, omezit, vymazat a odvolat, pokud to není v rozporu s naší zákonnou povinností je uchovávat. Jako subjekt údajů máte také právo požádat o přenos údajů.

Přijímáme vhodná opatření, abychom vám na požádání poskytli veškeré informace týkající se zpracování vašich údajů v přesné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, a to v jasném a jednoduchém jazyce.

V případě problémů nebo nejasností se prosím obraťte na osobu odpovědnou za ochranu údajů ve společnosti Radler-Rast Touristik GmbH, Dr. Otto Schlappack, jednatel společnosti Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Rakousko, tel.: +43 2714 20074, e-mail: otto.schlappack@radler-rast.com .

Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušným dozorovým úřadem pro stížnosti je Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů (DPA), Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, Rakousko, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at.

Průběžně vyhodnocujeme přijatá organizační a technická ochranná opatření a podle potřeby je upravujeme tak, abychom co nejlépe ochránili vaše osobní údaje, které zpracováváme a uchováváme. To znamená, že toto prohlášení o ochraně údajů také průběžně aktualizujeme v souladu s novým vývojem. 

Nejnovější verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout na našich webových stránkách.

Top